Zaznacz stronę

PROJEKTOWANIE I  SKŁAD PUBLIKACJI TRADYCYJNYCH I CYFROWYCH

KSIĄŻKI

Two­ja książ­ka to nie tyl­ko wspa­nia­ła treść, musi też do­sko­na­le wy­glą­dać. Za­pew­nia­my jej do­sko­na­łą es­te­ty­kę i czy­tel­ność oraz pro­fe­sjo­nal­ne przy­go­to­wa­nie do dru­ku.

 

i

CZASOPISMA I KATALOGI

Ja­kość za­wsze wy­gry­wa. Two­rzy­my atrak­cyj­ne lay­outy dla cza­so­pism i ka­ta­lo­gów fir­mo­wych, wraz z peł­nym wspar­ciem na każ­dym eta­pie przy­go­to­wy­wa­nia pu­bli­ka­cji.

 

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

Pa­pier to nie wszyst­ko. Przy­cią­ga­ją­ce wzrok pu­bli­ka­cje na urzą­dze­niach mo­bil­nych to ko­niecz­ność. Przy­go­tu­je­my je dla Cie­bie w naj­po­pu­lar­niej­szych for­ma­tach.

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? BARDZO NAM MIŁO. NAPISZ DO NAS.